Proszę czekać.
O KANCELARII
OFERTA
ARTYKUŁY
DOJAZD
CENNIK
KONTAKT
ARTYKUŁY
 Doradztwo podatkowe to znacznie więcej niż usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Doradztwo podatkowe

Zgodnie z art. 2 ust. 1. Ustawy o doradztwie podatkowym - czynności doradztwa podatkowego obejmują:

 1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

 2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

 3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

 4. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Powyższe stosuje się odpowiednio do czynności wykonywanych na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników lub inkasentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy o doradztwie podatkowym - zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.

Na podstawie art. 3 ustawy o doradztwie podatkowym - podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, są:

1) osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych;

2) adwokaci i radcowie prawni;

3) biegli rewidenci, z wyłączeniem czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4.

Podmiotami uprawnionymi do wykonywania doradztwa podatkowego są również:

1) organizacje zawodowe posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, stowarzyszenia lub izby gospodarcze, jeżeli przedmiotem ich działalności statutowej jest również doradztwo podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz ich członków;

2) podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdań finansowych;

3) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) większość członków zarządu stanowią doradcy podatkowi, a jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest doradcą podatkowym,

b) większość głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy) oraz w organach nadzoru przysługuje doradcom podatkowym,

c) w spółce akcyjnej wydawane są wyłącznie akcje imienne,

d) zbycie akcji lub udziałów albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia udzielonego przez zarząd spółki;

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 2 i 3 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) działalnością gospodarczą jest wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa.

W myśl art. 76a ust. 1 u.rach. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje świadczenie usług przewidzianych w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 oraz w art. 76 ust. 2 ustawy o rachunkowości, czyli:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 4 ust. 3 pkt 2-6) obejmujące następujące czynności:

   1. Dokonywanie na podstawie dowodów księgowych zapisów zdarzeń w księgach rachunkowych w ujęciu chronologicznym i systematycznym.

   2. Okresowe ustalanie lub sprawdzanie za pomocą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.

   3. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego.

   4. Sporządzanie sprawozdań finansowych.

   5. Zgodne z przepisami gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych i pozostałej dokumentacji.

 2. Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji podatkowych oraz sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych, - w zakresie określonym odrębnymi przepisami (art. 76a ust. 2 pkt 1 i 2) obejmujące następujące czynności:

  1. Prowadzenie ksiąg podatkowych w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów.

  2. Prowadzenie innych ewidencji podatkowych.

  3. Sporządzanie oraz udzielanie pomocy (doradztwo) w zakresie sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych.


    

Podsumowując


 

Czynności doradztwa podatkowego obejmują szerszy zakres niż czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, dlatego też osoby mające uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie mogą:


 

 1. udzielać podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

 2. reprezentować podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych, celnych oraz egzekucji administracyjnej.


 

Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 137 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa - pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednakże trzeba zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o doradztwie podatkowym - zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, (w tym reprezentacja podatników i udzielanie porad i opinii z zakresu prawa podatkowego) zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym.

Dlatego też należy zwrócić uwagę na fakt, iż „zawodowe” reprezentowanie podatników jest zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Doradca podatkowy jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynności w imieniu i na rzecz podatnika.
 

Akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2013 poz. 330)

 2. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U.2011 Nr 41 poz. 213 z późn. zm.)

 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (2012 poz. 741 z późn. zm.)


 


 

powrót
   Zadaj pytanie       Strona główna       Dane kontaktowe       Ważne dokumenty       Strefa klienta   


KSI Projektowanie stron www